Pěstování rychle rostoucích dřevin (RRD)

Pěstování RRD

Pod pojmem „rychle rostoucí dřeviny“ rozumíme v podmínkách střední Evropy především druhy a klony topolů a vrb. Pěstování rychle rostoucích dřevin na zemědělské půdě se řídí určitými pravidly. Plantáže rychle rostoucích dřevin v ČR zatím nevznikají a asi ani ve větší míře vznikat nebudou na nejúrodnějších půdách. K dispozici budou spíše stanoviště klimaticky, půdně a ekonomicky méně vhodná pro dosažení dobré produkce konvenčních plodin. Proto je zcela nutné přizpůsobit výběr dřevin pro plantáže daným stanovištním půdně-klimatickým podmínkám. Lokální stanovištní podmínky je třeba co nejpřesněji prozkoumat ještě dříve, než zahájíme přípravu výsadby. Jak topoly, tak vrby přirozeně preferují vodou dobře zásobená stanoviště. Jsou to světlomilné druhy, stabilní zastínění jim nevyhovuje. Limitující nadmořská výška pro pěstování produkčních plantáží topolů a vrb je u nás okolo 600 m n. m. Více informací najdete v sekci analýza terénu.

Příprava pozemku před výsadbou rychle rostoucích dřevin

S přípravou pozemku je třeba začít obvykle rok před výsadbou, tak, aby byly podmínky pro výsadbu a růst dřevin optimální. Postup je odlišný v závislosti na tom, jestli bude plantáž vysazována bezprostředně po ukončení pěstování zemědělských plodin, nebo na pozemku, který nebyl zemědělsky obděláván. Buď stačí podzimní hluboká orba, nebo jí musí předcházet odplevelení pozemku totálním herbicidem. Na jaře pak následuje běžná jarní příprava povrchu půdy před výsadbou řízků.

Výsadba rychle rostoucích dřevin

Určení optimálního termínu jarní výsadby rychle rostoucích dřevin závisí na místních půdních podmínkách a průběhu počasí. Obvykle se řízky topolů a vrb sázejí od poloviny března do května, jakmile stav půdy umožní příjezd sázecích strojů na plochu. V případě manuální výsadby se řízky ručně zapichují svisle do připravené půdy. Řízky musí být téměř celé v zemi – mohou vyčnívat maximálně 3 cm nad povrch půdy. Po zapíchnutí nebo zasunutí řízku se půda k řízku přitlačí sešlápnutím ze stran tak, aby řízek nebyl poškozen. V případě mechanizované výsadby je postup závislý na typu sázecího stroje. Ve srovnání s manuální výsadbou je výsadba mechanizovaná mnohem rychlejší, lze vysázet až 3 ha/den.
Pupeny na řízcích vyraší přibližně do týdne po výsadbě.

Určení sponu závisí na dostupné mechanizaci, která bude používána k výsadbě a zejména k odplevelování a sklizni. V současnosti se v Evropě pro výsadbu energetických plantáží používá toto schéma výsadby:

  • do jednořádků ve sponech (1,5–3 m – mezi jednotlivými řádky)

Více o výsadbě a námi poskytované službě najdete v sekci založení plantáže.

Údržba a pěstování RRD v dalších letech po výsadbě

Údržba plantážeKořenová konkurence plevelů vede ke značnému zpomalení růstu, proto je nutné plevel omezovat co nejdříve po výsadbě a pokračovat až do sklizně. Nejúčinnější metodou je kombinace chemické a mechanické kontroly plevelů. Běžný výškový přírůst topolů a vrb v plantáži činí v 1. roce 1–2 m a v každém dalším roce 1,5–2 m, takže při první sklizni ve 3. (resp. 4.) roce dosahuje porost průměrné výšky 5–6 m. Pokud byla plantáž založena nestandardním způsobem nebo na nevhodném stanovišti, přírůst těchto hodnot nedosáhne. Starost o údržbu plantáže RRD můžete přenechat naší firmě, pokud si u nás objednáte výsadbu plantáže.

Sklizeň biomasy

Plantáže rychle rostoucích dřevin pro pěstování dřevní štěpky se sklízejí v tzv. velmi krátkém obmýtí, které se v našich podmínkách pohybuje mezi 3–4 roky. Celková životnost plantáže při dobré údržbě dosahuje 21 let. Podle zkušeností ze zahraničí se nedoporučuje sklízet v kratších obmýtích, neboť se tím sníží celkový výnos za dobu existence plantáže. Sklizeň rychle rostoucích dřevin na štěpku se provádí v měsících prosinec–březen, kdy je obsah vody v pletivech nejnižší a je možné využít volných pracovních sil a strojů. Vhodné je sklízet, když je půda zamrzlá, a to z důvodu snadnějšího pohybu mechanizace. Vyrobená dřevní štěpka má ihned po sklizni vlhkost 50–55 %. Takto vlhká štěpka se hodí spíše do kotlů o výkonu vyšším než 1 MW. Pro menší kotle je třeba štěpku dosušit. Nabízíme sklizeň rychle rostoucích dřevin a veškerou logistiku s tím spojenou v sekci sklizeň plantáže.