Výsadba rýchlo rastúcich drevín

Matečnicová školka

Vlastníme šesť matečnicových škôlok, ktoré na prelome rokov 2013/2014 budú schopné vyprodukovať 8,3 mil. ks odrezkov, predovšetkým topoľov a vŕb. Tieto matečnicové škôlky boli v spolupráci s Výskumným ústavom lesného hospodárstva a poľovníctva, výskumnou stanicou Kunovice založené podľa vopred odsúhlasenej technológie výsadby a následného ošetrovania. Najstaršej a najvyššej produkcie odrezkov dosahujú matečnicové škôlky:

Kletné – 2,3 mil. ks                          Litovel –1,5 mil. ks

Všetky klony rodu Populus i Salix zodpovedajú zoznamu povolených druhov, vhodných k zakladaniu porastov rýchlo rastúcich drevín v ČR. Škôlky sú pod dohľadom Štátnej rastlinnolekárskej správy. Väčšina produkcie odrezkov sa dodáva so službou výsadby plantáže našim zákazníkom pre zabezpečenie kvality a ujímavosti odrezkov. Ponúkame však aj samostatné odrezky pre individuálnu výsadbu. Odber a platba sa riadi obchodnými podmienkami.

Klony rýchlo rastúcich topoľov a vŕb sa sadia ako odrezky narezané z jednoročných výhonkov. Tie sa odoberajú v špeciálnych každoročne zrezávaných reprodukčných porastoch – matečniciach. Zber prútov začína v januári a končí v marci. Optimálna dĺžka odrezkov je 19–20 cm. Európsky štandard hrúbky (priemeru) výsadby schopného odrezku je minimálne 0,8 cm na hornom konci. Maximum je z praktických dôvodov približne 2,5 cm. Dlhšie odrezky sú vhodné pre oblasti s výskytom prísuškov. Na želanie zákazníka sme schopní upraviť dĺžku sadbového materiálu.  Odrezky je nutné skladovať do doby výsadby vo vhodných skladovacích priestoroch. Pri krátkodobom uskladnení do 3 mesiacov je optimálna teplota 0 až 2 °C. V skladovacích priestoroch je nutné zaistiť stabilnú vysokú vzdušnú vlhkosť, aby nedochádzalo k vysychaniu odrezkov či prútov. Skladovanie odrezkov v nepriedušných obaloch silne znižuje ich kvalitu a použiteľnosť pre výsadbu. Ak je to technicky možné, je vhodné namočiť zakúpené odrezky na 48 hodín pred výsadbou do vody pre zvýšenie ujímavosti.

Kontaktujte nás

Ak chcete nakúpiť topoľové odrezky,