Obchodní podmínky pro prodej sadebního materiálu


pro smlouvy uzavírané prostřednictvím objednávkového systému společnosti WOOD CAPITAL s.r.o., Bašty 413/2, 602 00 Brno.
Při prodeji a nákupu zboží prostřednictvím objednávkového systému dostupného na internetových stránkách www.woodcapital.cz platí níže uvedené všeobecné obchodní podmínky, které stanoví práva a povinnosti prodávajícího, kterým jsou WOOD CAPITAL s.r.o., IČO 29225957, DIČ 29225957, se sídlem Bašty 413/2, 602 00 Brno, podnikající jakožto právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 66894, a kupujícího.
V otázkách neupravených těmito všeobecnými obchodními podmínkami se postupuje podle obchodního zákoníku, zejména podle ustanovení § 409 a násl. obchodního zákoníku. Pro případ, že prodej a nákup zboží prostřednictvím tohoto systému nespadá pod obchodní závazkové vztahy uvedené v § 261 obchodního zákoníku, dohodly se smluvní strany na podřízení právních vztahů z toho vyplývajících obchodnímu zákoníku ve smyslu § 262 odst. 1 obchodního zákoníku.
Objednávky přijímáme elektronicky pomocí objednávkového formuláře uvedeného na stránkách:   http://www.woodcapital.cz/objednavkovy-formular.html


PŘIJETÍ OBJEDNÁVKY A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY


1. Zboží je možno objednat pomocí prostředků elektronické komunikace vyplněním a odesláním objednávkového formuláře, který se nachází v objednávkovém systému. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění a odeslání veškerých formulářem předepsaných údajů.
2. Elektronická objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy. Zasláním elektronické objednávky prodávajícímu vyjadřuje kupující svou vůli být vázán těmito obchodními podmínkami jako součásti vzájemného smluvního ujednání. Ihned po odeslání objednávky v objednávkovém formuláři obdrží kupující na adresu elektronické pošty uvedenou kupujícím potvrzení o přijetí objednávky. Potvrzení obsahuje název a cenu za zboží včetně DPH, balného a poštovného. Dále potvrzení obsahuje výši zálohy, jejímž zaplacením na uvedené číslo účtu se kupní smlouva stává platnou a závaznou. Po připsání platby na účet prodávajícího obdrží kupující potvrzení o úhradě včetně daňového dokladu. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.
3. Příjem objednávek je možný každoročně v období od 1. 11. do 28. 2.
4. Zboží po objednání zůstává na náklady prodávajícího v chladicích boxech a je expedováno přepravní službou zpravidla první dva týdny v březnu, v případě osobního odběru po předchozí domluvě.
5. Objednávku lze zrušit. Objednávky, u kterých nedošlo k zaplacení zálohy a které nejsou závazné, je možné zrušit kdykoliv bez jakékoliv sankce. Závazné objednávky je možné zrušit. V takovém případě může prodávající uplatnit sankční poplatek za zrušení objednávky, a to ve výši již zaplacené zálohy a jednostranně jej započíst.
6. V případě, že bude objednávka zrušena po expedici objednaného zboží, může být po objednateli požadována náhrada nákladů spojená s expedicí zboží.
7. Balíky jsou zasílány službou PPL. Poplatky za poštovné a balné nejsou součástí ceníku sadebního materiálu a jsou účtovány samostatně.

KUPNÍ CENA


1. Cena jednotlivého zboží je uvedena v ceníku. Tato cena je bez DPH a nezahrnuje balné a náklady na dodání. V ceně sadebního materiálu je zahrnuto ošetření řízku fungicidním přípravkem a skladování v chladicím boxu do doby odeslání zásilky kupujícímu.
2. U uzavřených objednávek platí cena platná v době uzavření objednávky.
3. Parametry veškerého sadebního materiálu jsou uvedeny v ceníku. Délka řízků 20cm ( + - 1cm )
4. K objednávkám bude prodávajícím účtováno balné a dopravné v rámci ČR přepravní společností PPL v jednotné ceně 160 Kč + DPH za 1 balení (1000 ks).


PLATEBNÍ PODMÍNKY


1. Při objednávce uzavřené do 31.12. v kalendářním roce je účtována záloha ve výši 20% ceny sadebního materiálu. Při objednání po 1. 1. kalendářního roku je účtována záloha 40% z ceny sadebního materiálu.
2. Doplatek do 100% celkové kupní ceny včetně balného a poštovného 3 týdny před předpokládaným termínem expedice zboží.
3. Platba pouze bankovním převodem.

PŘEJÍMKA A REKLAMACE

1. Osoba podepisující za kupujícího průvodní list, list o původu či dodací list je chápána jako osoba plně způsobilá k převzetí zboží.
2. Vady na balíku nebo poškození zboží při dopravě / PPL / je povinen nahlásit kupující do dvou pracovních dnů od převzetí zboží a ihned při přejímce sepsat s balíkovou službou zápis o vadách, jinak náhrada za poškozenou zásilku nebude akceptována.
3. Reklamace chybějících kusů, kvality a druhu sadebního materiálu musí být nahlášena v co nejkratším termínu, nejdéle však do 2 dnů od převzetí zásilky, telefonicky na č. 725 311 350 nebo emailem na adresu kletne@woodcapital.cz
4. S ohledem na charakter zboží (živého biologického materiálu) podléhajícího rychlé zkáze je kupující povinen převzít zásilku v co nejkratším možném termínu a postupovat dle pokynů k manipulaci se sadebním materiálem. Při převzetí zásilky později než 2 dny od prvního pokusu o doručení kupující negarantuje způsobilost a kvalitu sadebního materiálu a není jej možné reklamovat. 5. V případě osobního odběru je kupující povinen provést kontrolu a uplatnit reklamaci vadné dodávky při přejímce zboží.
6. Záruka se nevztahuje na škody způsobené neodborným použitím, nedodržením pokynů k manipulaci se sadebním materiálem nebo mechanickým poškozením.
7. Osobní odběr je možný po dohodě / Kletné , Brno / oproti potvrzení o zaplacení kupní ceny.


OBALY


1. Balíkové zásilky jsou zasílány v tuhých kartonových obalech.
2. Volba obalu při osobním odběru vždy po dohodě s odběratelem, preferujeme obal odběratele. V případě dodání obalu odběratelem bude poskytnuta sleva z balného ve výši 50%.


OSTATNÍ


1. Označování sadebního materiálu se provádí průvodním štítkem.
2. K sadbě vydáváme rostlinolékařský pas, pokyny k manipulaci se sadebním materiálem a návod k výsadbě.
3. Minimální objednací množství je 1000ks řízků nebo 200 ks prýtů.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY


1. Byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, resp. distančním způsobem, s ohledem na charakter zboží (živého biologického materiálu) podléhajícího rychlé zkáze nemůže kupující od smlouvy odstoupit (§53, odst. 8 písm. c) OZ; §1837, písm. e) NOZ)

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Prodávající prohlašuje, že osobní údaje kupujících obdržené v rámci objednávkového systému zpracovává pouze v míře nezbytné pro jednání o uzavření nebo změně smlouvy uskutečněné na návrh subjektu údajů, popř. pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, včetně dodání zboží. Osobní údaje nebudou prodávajícím zpřístupněny jiné osobě s následující výjimkou. V případě dodání objednaného zboží prostřednictvím provozovatele poštovní služby budou osobní údaje (jméno, příjmení a adresa, popř. telefonní číslo) předány tomuto provozovateli ke zpracování v rozsahu nezbytném pro řádné dodání zboží. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo požadovat opravu svých osobních údajů, jakož i další práva stanovená zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.11.2013.