Ekonomika plantáže RRD

Na tomto místě uvádíme základní ekonomické ukazatele, které by měl investor nebo majitel pozemku znát před rozhodnutím osázet pole rychle rostoucími dřevinami. Vedou nás k tomu dva důvody. Za prvé je třeba si uvědomit, že jde o dlouhodobou investici a že návratnosti vložených prostředků je dosaženo obvykle po druhé nebo třetí sklizni. Výnosová křivka s každou další sklizní strmě stoupá, náklady na každý další cyklus obmýtí jsou nízké viz graf. č. 1.

Za druhé se objevují informace typu „kupte si u nás řízky a za tři roky dostanete 1000 Kč/t za „stromy nastojato“. Není to ale pravda. Tyto informace jsou šířeny s cílem prodat sadební materiál. Každá seriózní firma Vám dopředu sdělí, že od této ceny je potřeba odečíst náklady na sklizeň a náklady na dopravu k zákazníkovi. Jiná situace nastává pouze v případě, že máte dřevní štěpku pro vlastní potřebu, nebo máte veškeré strojové vybavení, potřebné pro sklizeň a odvoz dřevní štěpky z topolů a vrb, ve vlastním majetku.

Pro jednoduchost v našem modelovém příkladě uvažujme, že zemědělská půda je ve Vašem majetku. Štěpka má při sklizni vlhkost 55 %. V modelu není započítána cena za přepravu techniky a řízků na pole z důvodu proměnlivých vzdáleností od technických center dodavatele. Ze stejných důvodů není kalkulován odvoz dřevní štěpky k odběrateli! Obhospodařování zemědělské půdy záměrem cíleného pěstování RRD je považováno za zemědělskou činnost a zemědělec nepřichází o přímé dotace na půdu (např. SAPS, atp.). Všechny ceny se uvádějí v eurech a bez DPH.

Následující graf představuje vývoj nákladů a výnosů plantáže v čase při maximální péči a pravidelné každoroční údržbě a při pečlivém výběru vhodné lokality.

Graf č. 1:

Ekonomika plantáže

Z grafu č.1 je zřejmé, že průměrná roční ziskovost je na téměř 600,- €/ha, a tím rychle rostoucí dřeviny převyšují ziskovost většiny jednoletých zemědělských plodin. Inflace a nárůst cen v čase nejsou pro ilustrativnost modelu započítány. Osázení pozemku RRD tedy představuje zajímavé zhodnocení při investování do zemědělské půdy a pro zemědělce využití části půdního fondu, jež nedosahuje požadovaných výnosů pro jednoleté plodiny, a je zároveň vhodný pro pěstování rychle rostoucích dřevin.

Využití půdy pro pěstování RRD bude pravděpodobně možné v rámci nových dotačních titulů EU pro roky 2014 - 2020 v rámci společné zemědělské politiky zahrnout do programu „greening“ a získáním dotace výnosnost produkce biomasy ještě vylepšit.