Analýza terénu

Vykonávame komplexnú analýzu vybranej poľnohospodárskej pôdy pre pestovanie rýchlo rastúcich drevín. Pre úspech komerčného pestovania je táto analýza absolútnou nutnosťou, inak riskujete svoje investície.

Analýza sa vykonáva v niekoľkých fázach a doba jej vyhotovenia môže trvať aj niekoľko týždňov. Analyzujeme viaceré faktory, ktoré majú priamy aj nepriamy vplyv na finálnu ekonomiku energetických plantáží, medzi ktoré patrí:

 • obsah kľúčových prvkov pre rast RRD (dusík, fosfor, draslík)
 • stupeň erózneho ohrozenia
 • pôdny typ a hĺbka pôdy
 • pH poľnohospodárskej pôdy
 • ročný úhrn zrážok, poloha pozemku, nadmorská výška
 • expozícia voči svetovým stranám
 • výber vhodného klonu topoľa alebo vŕby
 • právne podmienky (štúdie územného plánu, právne záväzky, atď.)
 • vhodnosť tvaru pozemku pre mechanizované obrábanie
 • dopravná dostupnosť
 • overenie plôch vylúčených z pestovania RRD
 • najväčšie hrozby, ai.

Ak niekto z vášho okolia zaznamenal neúspech v pestovaní rýchlo rastúcich topoľov a vŕb, môžeme takmer s istotou tvrdiť, že podcenil práve prípravnú fázu a analýzu vhodnosti terénu. Preto vždy ochraňujte svoje investície do pestovania rýchlo rastúcich drevín a trvajte na vykonaní dôkladnej analýzy lokality. Sme pripravení zhotoviť tento rozbor a garantujeme minimálne 95% ujatia nami vysadených energetických plantáží. Pre mechanizovanú výsadbu topoľov a vŕb je vhodný pozemok o veľkosti 10 ha a viac.

Pre komerčné pestovanie rýchlo rastúcich drevín nedoporučujeme poľnohospodársku pôdu, ktorá má celoročný úhrn zrážok nižší než 450 mm, jej nadmorská výška je vyššia ako 600 m n. m. a má plytkú vysýchavú pôdu. Ďalej sú to chránené krajinné oblasti, svahy so sklonom vyšším než 7 stupňov a vysoko meliorované oblasti.  Prvotný odhad vhodnosti pozemku pre pestovanie rýchlo rastúcich drevín si môžete urobiť z nasledujúcej tabuľky:

- typológia poľnohospodárskych pôd pre vŕby a topole (zdroj VUKOZ, Weger a Havlíčková 2007)

Tabulka Weger BPEJ
tabulka Weger BPEJ