WOOD CAPITAL – vysoce efektivní plantáže rychlerostoucích dřevin

Služby a odborné poradenství v rozsahu přípravy, založení, údržby energetických plantáží, organizace a logistiky sklizně.

ViacZaisťujeme nielen sadenice, ale aj kompletnú podporu pestovania plodín!

 

Analýza terénu

Rozbor pôdy a okolia je najdôležitejším, často podceňovaným krokom, ktorý do značnej miery rozhoduje o výsledku dosiahnutej úrody. Umožňuje zvoliť optimálny genotyp topoľa a vŕby a určiť najlepšiu techniku pestovania plodín

 

Založenie plantáže

Zriaďovanie plantáží je našou hlavnou špecializáciou. Zaisťujeme stroje a zamestnancov pre všetky operácie spojené s prípravou pôdy, ale aj činnosti súvisiace s osadením energetických plodín na vašich pozemkoch, výber najvhodnejších klonov sadeníc a technológií výsadby, atď.

 

Údržba plantáží

Vieme, že pravidelná údržba je kľúčom k vysokej úrode a zmenšuje mnoho potenciálnych rizík. Náš rozsiahly strojový park taktiež komplexne zabezpečuje aktivity spojené s udržaním plantáže v čo najlepšej kondícii

 

Zber

Komplexne sa postaráme o efektívne prevedenie zberu, proces štiepkovania a prepravy biomasy k odberateľovi. Na základe špecifikácie plodín Vám navrhneme najlepšie technológie pre organizáciu zberu

Oblasti pôsobenia

Počas 2 rokov sme založili viac ako 800 ha plantáží energetických plodín v krajinách strednej a východnej Európy (ČR, Slovensko, Ukrajina). Taktiež v Poľsku pripravujeme výsadby topoľov a vŕb od roku 2014

Experti

Združujeme expertov z odvetvia, ktorí už viac ako 20 rokov vykonávajú výskumnú činnosť v  pestovaní energetických rastlín v strednej a východnej Európe, vykonávajú výskumy pôdy a rozbory efektivity pestovania klonov topoľa a energetickej vŕby

Strojový park

Disponujeme moderným strojovým parkom zahŕňajúcim oi. sadzacie stroje, traktory, zberové stroje a vybavenie pre údržbu plantáží. Naša technika a kvalifikovaní operátori sú vám k dispozícii

Poradenstvo

Zaisťujeme všestranné poradenstvo spojené s každou fázou fungovania vašej plantáže (od rozboru pôdy, cez výber a dodanie sadeníc, prípravu pestovania, výsadbu, údržbu plantáže, zber až po rekultiváciu terénu)

Wood Capital – vysoko efektívne plantáže rýchlo rastúcich drevín – Služby a odborné poradenstvo v rozsahu prípravy, založenia, údržby energetických plantáží, organizácie a logistiky zberu.

Podporujeme Váš rast!

Kontaktujte nás