Ekonomika plantáže RRD

Na tomto mieste uvádzame základné ekonomické ukazovatele, ktoré by mal investor alebo majiteľ pozemku vedieť pred rozhodnutím  vysadiť pole rýchlo rastúcimi drevinami. Vedú nás k tomu dva dôvody. Po prvé je potrebné si uvedomiť, že ide o dlhodobú investíciu a že návratnosť investovaných prostriedkov sa dosiahne obvykle po druhom alebo treťom zbere. Výnosová krivka s každým ďalším zberom strmo stúpa, náklady na každý ďalší cyklus rotácie sú nízke viď graf. č. 1.

Po druhé sa objavujú informácie typu „kúpte si u nás odrezky a o tri roky dostanete 40 EUR/t za „stromy nastojato“. Nie je to ale pravda. Tieto informácie sú šírené s cieľom predať sadbový materiál. Každá seriózna firma Vám vopred oznámi, že od tejto ceny je treba odpočítať náklady na zber a náklady na dopravu k zákazníkovi. Iná situácia nastáva iba v prípade, že máte drevnú štiepku pre vlastnú potrebu, alebo máte všetko strojové vybavenie, potrebné pre zber a odvoz drevnej štiepky z topoľov a vŕb, vo vlastnom majetku.

Pre jednoduchosť v našom modelovom príklade uvažujme, že poľnohospodárska pôda je vo Vašom majetku. Štiepka má pri zbere vlhkosť 55 %. V  modeli nie je započítaná cena za prepravu techniky a odrezkov na pole z dôvodu premenlivých vzdialeností od technických centier dodávateľa. Z rovnakých dôvodov nie je kalkulovaný odvoz drevnej štiepky k odberateľovi!  Obhospodarovanie poľnohospodárskej pôdy so zámerom cieleného pestovania RRD je považované za poľnohospodársku činnosť a poľnohospodár neprichádza o priame dotácie na pôdu (napr. SAPS, atp.). Všetky ceny sa uvádzajú v eurách a bez DPH.

Nasledujúci graf predstavuje vývoj nákladov a výnosov plantáže v čase pri maximálnej starostlivosti a pravidelnej každoročnej údržbe a pri starostlivom výbere vhodnej lokality.

Graf č. 1:

Ekonomika plantáže

Z grafu č.1 je zrejmé, že priemerná ročná ziskovosť je na takmer 600,- €/ha, a tým rýchlo rastúce dreviny  prevyšujú ziskovosť väčšiny jednoročných poľnohospodárskych plodín. Inflácia a rast cien v čase  nie sú pre ilustratívnosť modelu započítané. Vysadenie pozemku RRD teda predstavuje zaujímavé zhodnotenie pri investovaní do poľnohospodárskej pôdy a pre poľnohospodárov využitie časti pôdneho fondu, ktorý nedosahuje požadovaných výnosov pre jednoročné plodiny, a je zároveň vhodný pre pestovanie rýchlo rastúcich drevín.

Využitie pôdy pre pestovanie RRD bude pravdepodobne možné v rámci nových dotačných titulov EU pre roky 2014 - 2020  v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky zahrnúť do programu „greening“ a získaním dotácie výnosnosť produkcie biomasy ešte vylepšiť.