Pestovanie rýchlo rastúcich drevín (RRD)

Pěstování RRD

Pod pojmom „rýchlo rastúce dreviny“ rozumieme v podmienkach strednej Európy predovšetkým druhy a klony topoľov a vŕb. Pestovanie rýchlo rastúcich drevín na poľnohospodárskej pôde sa riadi určitými pravidlami. Plantáže rýchlo rastúcich drevín v ČR zatiaľ nevznikajú a asi ani vo väčšej miere vznikať nebudú na najúrodnejších pôdach. K dispozícii budú skôr stanovištia klimaticky, pôdne a ekonomicky menej vhodné pre dosiahnutie dobrej produkcie konvenčných plodín. Preto je nevyhnutné prispôsobiť výber drevín pre plantáže daným pôdno-klimatickým podmienkam stanovišťa. Lokálne stanovištné podmienky je nutné čo najpresnejšie preskúmať ešte skôr, než zahájime prípravu výsadby. Ako topole, tak vŕby prirodzene preferujú vodou dobre zásobené stanovištia. Sú to svetlomilné druhy, stabilné zatienenie im nevyhovuje. Limitujúca nadmorská výška pre pestovanie produkčných plantáží topoľov a vŕb je u nás okolo 600 m n. m. Viac informácií nájdete v sekcii analýza terénu.

Príprava pozemku pred výsadbou rýchlo rastúcich drevín

S prípravou pozemku je nutné začať obvykle rok pred výsadbou, tak, aby boli podmienky pre výsadbu a rast drevín optimálne. Postup je odlišný v závislosti na tom, či bude plantáž založená bezprostredne po ukončení pestovania poľnohospodárskych plodín, alebo na pozemku, ktorý nebol poľnohospodársky obrábaný. Buď stačí jesenná hlboká orba, alebo jej musí predchádzať odburinenie pozemku totálnym herbicídom. Na jar potom nasleduje bežná jarná príprava povrchu pôdy pred výsadbou odrezkov.

Výsadba rýchlo rastúcich drevín

Určenie optimálneho termínu jarnej výsadby rýchlo rastúcich drevín závisí na miestnych pôdnych podmienkach a priebehu počasia. Obvykle sa odrezky topoľov a vŕb vysádzajú od polovice marca do mája, akonáhle stav pôdy umožní príjazd sadzacích strojov na plochu. V prípade manuálnej výsadby sa odrezky ručne zapichujú zvislo do pripravenej pôdy. Odrezky musia byť takmer celé v zemi – môžu vyčnievať maximálne 3 cm nad povrch pôdy. Po zapichnutí alebo zasunutí odrezku sa pôda k odrezku pritlačí zošliapnutím zo strán tak, aby odrezok nebol poškodený. V prípade mechanizovanej výsadby závisí postup na type sádzacieho stroja. V zrovnaní s manuálnou výsadbou je mechanizovaná výsadba omnoho rýchlejšia, je možné vysadiť až 3 ha/deň.
Púčiky na odrezkoch vypučia približne  do týždňa po výsadbe.

Určenie sponu závisí na dostupnej mechanizácii, ktorá bude používaná k výsadbe a najmä k  odburiňovaniu a zberu. V súčasnosti sa v Európe pre výsadbu energetických plantáží používa táto schéma výsadby:

  • do jednoriadkov v sponoch (0,5–0,3 m) x (1,5–3 m – medzi jednoriadkami)

Viac o výsadbe a nami poskytovanej službe nájdete v sekcii založenie plantáže.

Údržba a pestovanie RRD v ďalších rokoch po výsadbe

Údržba plantážeKoreňová konkurencia buriny vedie k značnému spomaleniu rastu, preto je nutné burinu obmedzovať čo najskôr po výsadbe a pokračovať až do zberu. Najúčinnejšou metódou je kombinácia chemickej a mechanickej kontroly buriny. Bežný výškový prírastok topoľov a vŕb v plantáži činí v 1. roku 1–2 m a v každom ďalšom roku 1,5–2 m, takže pri prvom zbere v 3. (rešp. 4.) roku dosahuje porast priemernej výšky 5–6 m. Ak bola plantáž založená neštandardným spôsobom alebo na nevhodnom stanovišti, prírastok týchto hodnôt nedosiahne. Starosť o údržbu plantáže RRD môžete prenechať našej firme, ak si u nás objednáte výsadbu plantáže.

Zber biomasy

Plantáže rýchlo rastúcich drevín pre pestovanie drevnej štiepky sa zberajú v tzv. veľmi krátkej rotácii, ktoré sa v našich podmienkach pohybuje medzi 3–4 rokmi. Celková životnosť plantáže pri dobrej údržbe dosahuje 21 rokov. Podľa skúseností zo zahraničia sa neodporúča zberať v kratších cykloch, lebo sa tým zníži celkový výnos počas doby existencie plantáže. Zber rýchlo rastúcich drevín na štiepku sa uskutočňuje v mesiacoch december–marec, keď je obsah vody v pletivách najnižší a je možné využiť voľné pracovné sily a stroje. Zber je vhodný, keď je pôda zamrznutá, a to z dôvodu jednoduchšieho pohybu mechanizácie. Vyrobená drevná štiepka má ihneď po zbere vlhkosť 50–55 %. Takto vlhká štiepka sa hodí skôr do kotlov s výkonom vyšším ako 1 MW. Pre menšie kotle je potrebné štiepku dosušiť. Ponúkame zber rýchlo rastúcich drevín a celú logistiku s tým spojenú v sekcii zber plantáže.