Analýza terénu

Provádíme komplexní analýzu vybrané zemědělské půdy pro pěstování rychle rostoucích dřevin. Pro úspěch komerčního pěstování je tato analýza naprostou nutností, jinak riskujete svoje investice.

Analýza se provádí v několika fázích a doba jejího provedení může trvat i několik týdnů. Analyzujeme řadu faktorů, které mají přímý i nepřímý vliv na finální ekonomiku energetických plantáží, mezi něž patří:

 • obsah klíčových prvků pro růst RRD (dusík, fosfor, draslík)
 • stupeň erozního ohrožení
 • půdní typ a hloubka půdy
 • pH zemědělské půdy
 • roční úhrn  srážek, poloha pozemku, nadmořská výška
 • expozice vůči světovým stranám
 • výběr vhodného klonu topolu nebo vrby
 • právní podmínky (studie územního plánu, právní závazky, atd.)
 • vhodnost tvaru pozemku pro mechanizované obdělávání
 • dopravní dostupnost
 • ověření ploch vyloučených z pěstování RRD
 • největší hrozby, aj.

Jestliže někdo z vašeho okolí zaznamenal neúspěch v pěstování rychle rostoucích topolů a vrb, můžeme téměř s jistotou tvrdit, že podcenil právě přípravnou fázi a analýzu vhodnosti terénu. Proto vždy ochraňujte své investice do pěstování rychle rostoucích dřevin a trvejte na provedení důkladné analýzy lokality. Jsme připraveni provést tento rozbor a garantujeme minimálně 95% ujímavost námi vysázených energetických plantáží. Pro mechanizovanou výsadbu topolů a vrb je vhodný pozemek o velikosti 10 ha a více.

Pro komerční pěstování rychle rostoucích dřevin nedoporučujeme zemědělskou půdu, která má celoroční úhrn srážek nižší než 450 mm, její nadmořská výška je vyšší než 600 m n. m. a má mělkou vysýchavou půdu. Dále jsou to chráněné krajinné oblasti, svahy se sklonem vyšším než 7 stupňů a vysoce meliorované oblasti. Prvotní odhad vhodnosti pozemku pro pěstování rychle rostoucích dřevin si můžete udělat z následující tabulky:

- typologie zemědělských půd pro vrby a topoly (zdroj VUKOZ, Weger a Havlíčková 2007)

Tabulka Weger BPEJ
tabulka Weger BPEJ